Kirjaudu sisään
Käyttäjänimi

Salasana

Etelä-Pohjanmaan Keittiömestarit ry – yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan Keittiömestarit ry – Österbottens Köksmästare rf ja kotipaikka Vaasa

2. Yhdistyksen tarkoitus on edistää jäsentensä ammatillisia ja yhteistoiminnallisia etuja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee yhteistyötä ravintola- ja elintarvikealojen sekä muiden organisaatioiden kanssa, toimeen panee ja tukee neuvottelutilaisuuksia, luentoja, kursseja, ynnä muita oppimistapahtumia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja erilaisia juhlatilaisuuksia. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja kuuluu jäsenenä Suomen Keittiömestarit ry:n. Muihin yhdistyksiin kuulumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä, jolloin päätösten tulee olla yksimielisiä

3. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi sen hallitus hakemuksesta hyväksyä henkilön,  jolla on Suomen Keittiömestarit ry:n voimassa olevien kriteerien mukainen jäsenpätevyys (”jäsen toimii keittiömestarina tai keittiömestarin ammatissa, pääkylmäkkönä tai keittiömestarin sijaisena ns. kakkosena (vuoromestari), on toiminut esimiestehtävissä vähintään 3 vuotta, hänellä on keittiömestarin koulutus ja tai pätevyys.”)

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, joiden tulee merkittävästi edistää yhdistyksen tarkoitusta. Yhdistyksen kokous voi hallituksen yksimielisestä esityksestä kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka erityisen ansiokkaasti ovat pitkään toimineet yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsen on jäsenmaksuista vapaa.

Jäsenistä yhteystietoineen pidetään luetteloa.

4. Varsinaisten- ja kannattajajäsenten on suoritettava vuosittainen vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu, joka voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmillä. Vuosikokous päättää eläkettä saavien jäsentensä jäsenmaksusta.

5. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat  kuusi varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä vaihtuu puolet vuosittain. Ensimmäisen kerran näiden sääntöjen tultua voimaan erovuoroiset valitaan arvalla, jatkossa vuoron mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan  sihteerin ja rahastonhoitajan, sekä valitsee muut tarvitsemansa toimielimet.

6. Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja se käsittelee seuraavat asiat:

  1. Hyväksyy toimintakertomuksen edelliseltä vuodelta.
  2. Vahvistaa tilinpäätöksen edelliseltä tilivuodelta.
  3. Päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.
  4. Valitsee hallitukseen puheenjohtajan sekä hallitukseen jäsenet ja varajäsenet  erovuoroisten tilalle.
  5. Valitsee yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
  6. Päättää toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, joka sisältää perusteet hallituksen jäsenille suoritettavista korvauksista.
  7. Päättää jäsenmaksujen suuruudesta
  8. Päättää yhdistyksen kokousten kutsumistavasta.
  9. Muut hallituksen esittämät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

7. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta, yhdistyslain 20 §:n mukaisesti. Hallituksen on kutsuttava kokous viimeistään 14 vuorokauden kuluttua tiedon saannista. Jäsenen, joka haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen käsittelyyn, on jätettävä se kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan liittää kokouskutsuun.

8. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen sähköpostitse tai kirjeitse. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta.  Vaalissa ratkaisee arpa. Jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni.  Kannatusjäsenellä ei  ole äänioikeutta.

9. Yhdistyksen tilintarkastuskausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen, hallintoasiakirjojen ja toimintakertomuksen on oltava valmiina tilintarkastajien käsittelyssä viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tahi jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

11. Yhdistystä älköön purettako, jos yhdistyksen kokouksessa vähintään seitsemän jäsentä sitä vastustaa.

12. Yhdistyksen purkautuessa jäljellä olevat varat on käytettävä viimeisen kokouksen päättämällä tavalla suomalaisen ravintolahenkilökunnan kouluttamista tukevaan toimintaan.

13. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Hyväksytty  Etelä-Pohjanmaan keittiömestarit ry:n kokouksessa 16.10.2004 Jurvassa.